KONCEPCJA PRACY

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W LUBZINIE

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

KONCEPCJA PRACY

na lata 2022-2026

 1. Promocja zdrowego stylu życia. Realizacja programów z edukacji prozdrowotnej.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro i piękno, kształtowanie właściwych postaw szlachetności
  i zaangażowania społecznego.
 3. Angażowanie rodziców do wspólnej pracy nad rozwojem dzieci.

 

Cele  główne  naszego  przedszkola

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5.  Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Wychowanek  i  przyszły  absolwent  naszego przedszkola

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

 1. Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.
 2. Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego.
 3. Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.
 4. Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.
 5. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem).
 6. Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi).
 7. Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań.
 8. Samodzielność.

Posiada:

 1. Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.
 2.  Podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

 1. Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.
 2. Posługiwać się zdobyczami techniki (komputer).

Rozumie, zna:

 1. Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi.
 2. Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.
 3. Zasady kultury współżycia, postępowania.
 4. Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.
 5. Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) oraz przestrzega ww. praw i zasad.

Nie obawia się:

 1. Występować publicznie.
 2. Reprezentować grupę, przedszkole.
 3. Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami.
 4. Wykazywać inicjatywę w działaniu.
 5. Wyrażać własnych uczuć.

Rodzice    naszych   wychowanków

 1. Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.
 2. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.
 3. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 4. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.
 5. Biorą udział  wycieczkach, imprezach przedszkolnych, pomagają w ich organizacji.
 6. Działają na rzecz poprawy bazy materialnej i finansowej przedszkola.
 7. Wspólnie z personelem placówki na bieżąco rozwiązują problemy zaistniałe w sytuacji życia codziennego.
 8. Dbają o realizowanie jednolitego systemu wychowawczego dla szeroko rozumianego dobra dziecka.

Nauczyciele   naszego   przedszkola

 1. Zaangażowani w pracę przedszkola.
 2. Współdziałają  z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
 3. Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.
 4. Doskonalą i podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.
 5. Wzbogacają warsztat pracy.
 6. Stosują nowoczesne i innowacyjne metody pracy.
 7. Prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 8. Są komunikatywni, partnerscy, twórczy, otwarci na nowości, dyspozycyjni i taktowni.
 9. Współdziałają w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu.
 10. Rozpoznają możliwości i potrzeby dzieci.
 11.  Dbają o komfort, wysoki standard, bezpieczeństwo i higienę w pomieszczeniach placówki i poza nią.

Pracownicy   naszego   przedszkola:

 1. Odpowiedzialnie angażują się w zapewnienie troskliwej
  i serdecznej opieki nad każdym dzieckiem, zwracając życzliwą uwagę na indywidualne potrzeby i oczekiwania wychowanków
  i rodziców.
 2. Uwzględniają oczekiwania rodziców i dzieci w zakresie zdrowego żywienia dzieci, stale doskonalą i zdobywają wiedzę na ten temat.
 3. Z zaangażowaniem dbają o komfort, wysoki standard, bezpieczeństwo i higienę w pomieszczeniach placówki i w ogrodzie przedszkolnym.

Kultywowanie   naszych   przedszkolnych tradycji

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność
i specyfikę.

 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Spotkanie z policjantem.
 3. Jesienny bal.
 4.  Mikołajki.
 5. Spotkanie Opłatkowe . 
 6. Karnawał z babcią i dziadkiem.
 7. Kolędowanie przy żłobku – jasełka w Kościele Parafialnym.   
 8.  Powitanie wiosny z Marzanną.
 9.  Festiwal Piosenki w języku angielskim. Festiwal Piosenki Przedszkolnej.
 10.  Święto Flagi.
 11.  Herbatka rodzinna z  mamą i tatą.
 12.  Obchody Dnia Dziecka.
 13.  Pożegnanie starszaków. 
 14.  Dni otwarte dla dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola.
 15.  Czwartkowe Głośne Czytanie Dzieciom – czyta Pani Janina Para (emerytowana nauczycielka).
 16.  Zabawy integracyjne z rodzicami, pikniki.